PRESS RELEASE FOR KRABI WASTE TO ENERGY CO. LTD.

26 February 2018

Krabi, Thailand

PRESS RELEASE FOR KRABI WASTE TO ENERGY CO. LTD.

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

Krabi Waste to Energy Co. Ltd. (“KrabiWTE”), a subsidiary of Asia Biogas Group (“Asia Biogas”), is pleased to announce that 2017 was a record year for biogas and power production at its Krabi Waste to Energy plant.

บริษัท กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ (“Krabi WTE”),  เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแก๊ส  มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินกิจการผลิตก๊าซชีวภาพและพลังงาน

 

KrabiWTE is a ‘build operate transfer’ biogas project developed in partnership with The Krabi Oil Palm Farmers’ Co-operative Federation (“KOPFCF”).  It receives palm oil mill effluent (POME) from the Co-operative’s Klong Thom palm oil mill and produces electricity for sale to the Provincial Electricity Authority of Thailand (“PEA”).

 

บริษัท กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทำสัญญา สร้าง ดำเนินการ และโอนกรรมสิทธิ์      กับ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด (“KOPFCF”).   โดยรับน้ำจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อม เพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 

KrabiWTE, which owns and operates the biogas to power plant, is a joint venture between Asia Biogas and Metro Machinery Co., Ltd.  It is licensed to sell 1.5MW of electricity to PEA under a 15 year Very Small Power Purchase (“VSPP”) contract. In 2017, KrabiWTE processed 77,345 m3 of Palm Oil Mill Effluent (“POME”) and produced 5,112,833 kWh of electricity for sale to PEA. After processing in the biogas plant the Chemical Oxygen Demand*[1] (“COD”) is reduced by over 90%.

 

บริษัท กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินการโรงผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอเชียไบโอแก๊ส และบริษัทเมโทรแมซีนเนอรี่ จำกัด ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายไฟฟ้า 1.5 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 15 ปี ในสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) ในปี 2560 บริษัท กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ได้ใช้น้ำเสียจำนวน processed 77,345 ลูกบาศเมตร ของโรงผลิตน้ำมันปาล์ม มาผลิตไฟฟ้า 5,112,833 กิโลวัตต์ชั่วโมง  เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับ กฟภ.  และจากกระบวนการดังกล่าว ช่วยลดความต้องการออกซิเจนทางเคมี  Chemical Oxygen Demand*  (“COD”)ได้มากกว่า 90%

 

“The last 6 months has been the best for biogas production since the project started in January 2016” says Khun Pirot, Plant manager of KrabiWTE.  “The palm fruit harvest in 2016 was poor because of the drought conditions caused by El Nino but there has been a dramatic improvement in 2017.”

 

ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งในการผลิตก๊าซชีวภาพ  นับจากวันที่โครงการได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559.” ในปี 2559 เราเก็บผลผลิตผลปาล์มได้น้อย เนื่องจากภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลลนิโน่ แต่ช่วงที่ผ่านมาในปี 2560 นับว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก”คุณไพโรจน์ ผู้จัดการโรงงานกล่าว

 

The positive progress has continued into 2018, with a record 849,779 kWh of electricity generated for export in January 2018, equivalent to a 76% capacity factor. “The project has 2.4MW installed capacity and could regularly produce significantly more power if the Energy Regulatory Commission (“ERC”) permitted an expansion to the PPA contract” says Anders Bergvatten, Chief Operating Officer of Asia Biogas and a biogas scientist with international experience.

 

นิมิตรหมายอันดีนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2561 ด้วยสถิติ การผลิตไฟฟ้า จำนวน 849,779 กิโลวัตต์ชั่วโมง  ในเดือนมกราคม 2561 เทียบเท่ากับ 76% ของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เราได้ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า 2.4 เมกะวัตต์และจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ หากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. อนุญาตการขยายสัญญาโรงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก นายแอนเดอร์ส เอริค วิลเฮม แบรีวัทเทน เจ้าหน้าที่ผู้บริหารสูงสูดฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเอเชียไบโอแก๊ส กล่าว

 

The KrabiWTE biogas project was planned in two phases.  While the currently operating Phase 1 processes POME, Phase 2 comprises a 3MW power plant which is intended to process Empty Fruit Bunch, a solid waste by-product of the palm oil mill.  The second phase is ready to proceed, pending ERC approval.

โครงการก๊าซชีวภาพ  กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้วางแผนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  โดยปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 1 กระบวนการจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 2  โรงผลิตไฟฟ้า ขนาด 3 เมกะวัตต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำกากของเสียจากการบีบผลปาล์มสด  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม   ซึ่งพร้อมสำหรับการดำเนินการแล้ว แต่ยังติดอยู่ที่การขออนุญาตจาก กกพ.

 

“Our anaerobic biogas reactor receives and treats all of the mill’s POME, a hot, brown, odorous liquid with high concentrations of fat, oil and grease and high COD. Biogas is good for the environment but it is also good for the local economy because about 70% of the investment in a biogas project is ‘local content’ i.e. spent on goods and services produced in Thailand.  Biogas is the best “Clean, Sustainable and Renewable” energy source for Thailand and the palm oil industry in Malaysia and Indonesia has much to learn from the partnership between KOPFCF and KrabiWTE”, says Des Godson, CEO of Asia Biogas, “and we would like to take this opportunity to congratulate our partners, the Co-Op on the great work they have done over their 21 years of operation”.

“กระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศของเรา บำบัดน้ำเสียจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีความมัน กลิ่น ความเข้มข้นสูง ซึ่งก๊าซชีวภาพนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย เพราะการลงทุน 70% ในโครงการก๊าซชีวภาพ ได้จัดซื้อจัดหาแรงงานและวัสดุในท้องถิ่น อาทิเช่น สินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทยทั้งนี้ก๊าซชีวภาพยังเป็นพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน สำหรับประเทศไทย  อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเชียและอินโดนีเชีย ยังต้องเรียนรู้จาก KOPFCF และ KrabiWTE  ” นายเดสมอนด์ ก๊อดซัน ผู้บริหารเอเชียไบโอแก๊สกล่าว “นอกจากนี้เราอยากใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับพันธมิตรของเรา ชุมนุมสหกรณ์ฯที่ได้ดำเนินการอย่างยั่งยืนสู่ปีที่21 “

 

About Asia Biogas

Asia Biogas is a leading biogas energy group in Southeast Asia. Headquartered in Thailand, and with offices in Indonesia and Singapore, the group has designed or built over 90 biogas plants across Southeast Asia.  We own and operate nine projects in Thailand, and one each in Indonesia and Laos, treating agro-industrial wastewater such as palm oil mill effluent (POME), cassava starch wastewater, and solids such as decanter cake, cassava pulp and dairy farm waste.

Biogas projects make a meaningful contribution towards the 17 Sustainable Development Goals adopted by the United Nations.  Not only do biogas plants produce clean energy, they also clean up wastewater and create rural employment opportunities.  We estimate that biogas generates 50 times the greenhouse gas emission reductions, and four times the amount of energy, on a per megawatt-installed basis, compared with solar photovoltaic.

Contact

To learn more about this story, please contact: Desmond Godson Tel: +65 66996624 / +66 2 651 9901

เกี่ยวกับเอเชีย ไบโอแก๊ส

เอเชียไบโอแก๊ส เป็นกลุ่มบริษัทด้านพลังงานชีวภาพชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย และมีสำนักงานทั้งในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเชีย  โดยกลุ่มบริษัทได้ออกแบบ หรือก่อสร้าง โรงผลิตก๊าซชีวภาพกว่า 90 โรง ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   เราถือกรรมสิทธิ์และดำเนินการ 9 โครงการในประเทศไทย และมี 1โครงการทั้งในประเทศอินโดนีเชียและลาว ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร เช่น น้ำเสียจากโรงสกัดน้ำมันปาล์ม น้ำเสียจากโรงงานมันสำปะหลัง  และ  ของเสียเช่น กากตะกอนน้ำมัน  กากมันสำปะหลัง และ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

โครงการก๊าซชีวภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบต่อ  17  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่องค์การสหประชาชาติบัญญัติขึ้น  ก๊าซชีวภาพไม่เพียงแต่จะผลิตพลังงานที่สะอาดเท่านั้น ยังบำบัดน้ำเสีย และ สร้างโอกาสการจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย เราประเมินว่าก๊าซชีวภาพช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50เท่า และ ให้พลังงานถึง 4 เท่า ต่อการติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ เทียบกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์

 

ติดต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม , กรุณาติดต่อ คุณเดสมอนด์ ก๊อดซัน โทร. +65 66996624 / +66 2 651 9901

[1] * The COD value indicates the impact a wastewater such as POME has on aquatic enviroment