เอทานอล


เอทานอลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลายชนิดและอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตจากมันสำปะหลังหรือกากน้ำตาล น้ำเสียจากเอทานอลทั้งจากกระบวนการผลิตมันสำปะหลังและกากน้ำตาลเหมาะสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานก๊าซชีวภาพ Biogas Anaerobic Baffled Reactor (ABR)

Asia Biogas มีโรงงานผลิตอ้างอิงหลายแห่งในประเทศไทยที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันสำปะหลังและกากน้ำตาล